ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی
1. ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی

سمیرامیس شاه اسماعیلی نژاد خراسانی؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 13، شماره 49 ، پاییز 1399، ، صفحه 61-83

چکیده
  مقاله ­ی حاضر به بررسی تاریخی سیر تکوین نهاد خانواده در بستر تغییرات اجتماعی ایران، طی صد سال اخیر پرداخته­ است تا مسیر متفاوت تکوین خانواده در ایران را به طور متمایز از خانواده­ی غربی توضیح دهد. ...  بیشتر