بررسی روابط علی معیارهای توسعه نظام آموزش عالی ایران با رویکرد آینده پژوهی
1. بررسی روابط علی معیارهای توسعه نظام آموزش عالی ایران با رویکرد آینده پژوهی

مجتبی طبری؛ سپیده مدانلو جویباری؛ مسعود یوسف زاده؛ محمدرضا باقرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی روابط علی معیارهای توسعه نظام آموزش عالی ایران با رویکرد آینده پژوهی بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری ...  بیشتر
سنجش مطلو بیت سیاستگذاری در مدیریت شهری-مطالعه موردی شورا و شهرداری شهر گرگان (96-92) از نظر متخصصان عمرا ن ، معماری و شهرسازی
2. سنجش مطلو بیت سیاستگذاری در مدیریت شهری-مطالعه موردی شورا و شهرداری شهر گرگان (96-92) از نظر متخصصان عمرا ن ، معماری و شهرسازی

حسین ربیعی؛ عبدالرضا بای؛ قربانعلی گنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

چکیده
  این مقاله با عنوان سنجش مطلوبیت عملکرد شورا و شهرداری گرگان طی دوره (1396-1392) از نظر متخصصان عمران ، معماری ، شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت تا سطح رضایتمندی متخصصان رشته‌های مذکور از سیاستگذاری و عملکرد ...  بیشتر