نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران