تحریم های همه جانبه ایالات متحده آمریکا و وزن ژئوپلیتیک ایران؛ با تاکید بر قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران