شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر شکل گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه؛ با تاکید بر شکاف های قومی - مذهبی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران