نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران