نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازاریابی بین المللی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران