نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران، تهران، ایران