نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران