جایگاه خردگرایی انتقادی کارل پوپر در حوزه روش شناسی و تناسب آن با پوزیتیویسم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران