تبیین لیبرال ها از « انقلاب اسلامی ایران » و نقد آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران