نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی شهرستان ها در سال های 1378 تا 1392 مطالعه موردی شهرستان تایباد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران