تحولات سوریه؛ دولت درمانده و بازیگران خارجی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران