دیالکتیک ساختار-کارگزار در ژئوپلیتیک با تاکید بر کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیایی سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران