نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیایی سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران