رسانه ملی و مدیریت بحران های فرهنگی- اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دکتری مطالعات امنیت ملی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران