تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی نظام بین الملل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه علوم سیاسی، خرم آباد، ایران