تحول پارادایمی از نوسازی سیاسی مدرن به پسامدرنیسم: مطالعه موردی احزاب و جنبش های اجتماعی جدید

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران