بررسی تقابلات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سوریه؛ در چهارچوب رهیافت تلفیقی سازه انگاری- واقع گرایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران