بحران اوکراین در مجموعه امنیتی دریای سیاه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روابط بین الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران