طبقات اجتماعی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه حیدرآباد، حیدرآباد، هندوستان