روابط ایران و افغانستان؛ همگرایی یا واگرایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران