تأثیر جهانی شدن فرهنگ برفرهنگ ایرانی – اسلامی؛ با تأکید بر رویکردهای فرهنگی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران