تاثیر انسان شناسی بر تفسیر مفهوم آزادی در اندیشه آیت اله محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران