درآمدی بر رابطه سنت و تجدد در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکترای تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران