نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران