آسیب شناسی گفتمان عدالتخواهی پوپولیستی و بازتاب آن در فرهنگ سیاسی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم سیاسی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم ، ایران