چند فرهنگ گرایی لیبرالی؛ نگرشی انتقادی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران