بررسی اصل عدم مداخله و کاربرد زور در پرتو تحولات جهانی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران