حضور نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران