بررسی تطبیقی تنوع عملکرد کشورها در خصوص فرآیند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سایر کشورها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه