نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه