اشاعه هنجارهای حقوق بشری از چشم انداز نظریه های روابط بین الملل(مطالعه موردی: دکترین مسؤولیت حمایت)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، تهران، ایران