تحلیل مهمترین منابع تنش و تهدید در روابط پاکستان و همسایگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد جعرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی