جهانی شدن و بحران معرفت شناختی در ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران