ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و تحولات نواستراتژیک قرن بیست و یکم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، ایران