بحران سرمایه اجتماعی و تحولات ساختاری در خاورمیانه؛ مطالعۀ موردی جامعه مصر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران