نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دوره دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، داتنشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران