تحلیل توصیفی گفتمان های دولت های پس از انقلاب اسلامی؛ در حوزه توسعه اقتصادی(92-1375)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران