نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت امنیت ملی، گرایش مدیریت مقابله با بیوتروریسم

3 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران