چین؛ ابر قدرت شدن و چالش های آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران