باز اندیشی مفاهیم ژئوپولیتیک در عصر پسا مدرن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین المل ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران