تحول یا تغییر گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقایسه سیاست خارجی دوران احمدی نژاد و روحانی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران