نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران