بررسی ماهیت و اهداف تحریمهای سازمان ملل متحد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران