بررسی عوامل موثربراحساس آنومی (بی هنجاری)سیاسی؛ مطالعه موردی: شهروندان استان ایلام

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران