نقش چرخش روش شناختی از اثبات گرایی به پسااثبات گرایی در تبدیل مفهوم ایدئولوژی به گفتمان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران