جرم سیاسی و چالش های فرا روی تعریف آن در ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران