سیاست خارجی ترکیه در کمربند شکننده: از بحران سازی در سوریه تا رقابت جویی با ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران