واکاوی تأثیر و نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در چگونگی وقوع انقلاب های تونس و مصر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، واحد اقلید، دانشگاه آزاد اسلامی، اقلید، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ، ایران