جایگاه دین در انقلابات خاورمیانه ای و پیامدهای آن بر ساختارهای منطقه ای و بین المللی؛ با تمرکز بر کشور مصر

نوع مقاله: پژوهشی