بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی اقتصادی و آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد)

نوع مقاله: پژوهشی