مطالعه تأثیر جنسیت، سن و تحصیلات بر نگرش اقوام نسبت به یکدیگر (مطالعه موردی اقوام ترکمن، سیستانی و فارس، استان گلستان، 1391)

نوع مقاله: پژوهشی