کیفیت بازنمایی خشونت کلامی در چارچوب منطق هویتی گفتمان نوبنیادگرایی؛ مطالعه موردی: داعش و بوکوحرام

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران