نقش اتاق های فکر در سیاستگذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه با تاکید بر دوره حزب عدالت و توسعه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران